top of page

BEGAGNAT

Allt från begagnade transportband till begagnade kvarnar. Här hittar du ett stort sortiment av begagnad utrustning till bra priser. Objekten är endast enklare beskrivet och objektbeskrivningen är framtagen efter bästa möjliga förmåga men är ej bindande i detalj. Vi servar och testar all utrustning som levereras ifrån vårat lager, om inte så meddelas detta i förklaringen. Se villkor längre ner på sidan.

- Pall och palltillbehör som syns på bilderna ingår inte i objektet om det inte anges i beskrivningen.
- Priserna är exkl. moms fritt vårt lager/Emballagekostnad ingår inte.

BEGAGNAT ÄR JUST – BEGAGNAT!
För att undvika missförstånd vill vi vara tydliga med att begagnade produkter betyder att de har använts tidigare. Det kan innebära att det finns någon skönhetsfläck, att den ursprungliga funktionen har begränsats, att manualer inte följer med etc. De objekten som säljs som reparations objekt och som har knapphändig beskrivning av skick är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel. Alla begagnade objekt som säljs i befintligt skick. Som köpare skall du undersöka objektet vid upphämtning eller vid eventuell visning. För de fel som köparen inte upptäckt vid visning eller upphämtning ansvarar inte säljaren för.
Fel i varan
Samtliga varor är kontrollerade men säljs i befintligt skick. Detta innebär att säljaren inte ansvarar för så kallade slitagedelar som kan ingå i varan. Med slitagedelar avses filter, knivar, remmar, bandmattor, gummiringar, lager, pneumatiska delar, displayer, rattar m.m. För så kallade reparationsobjekt ansvarar säljaren inte för brister i varan som hänför sig till sådana delar som angivits vara i behov av reparation. BTS Nordic gör sitt allra bästa för att ge korrekta beskrivningar men då det är begagnade varor finns det risk för missar. BTS Nordic kan inte garantera att bilderna återger exakta färger. Ljus och skuggor i produktbilderna kan eventuellt påverka färgerna. Märkbara skillnader nämns i annonserna,
Alla bilderna på objekten är på det aktuella objektet i fråga om inget annat anges. Det finns endast ett exemplar av varje vara om inget annat anges. BTS Nordic reserverar sig för felskrivningar samt att varor kan vara bokade/sålda. Säljaren ansvarar vidare inte för fel som orsakats av felaktig montering. Varan ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och på ett fackmannamässigt sätt. Att varan ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Säljaren ansvarar inte heller för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård, onormal/fel användning eller liknande efter tidpunkten för varans avlämnande.
Köparens undersökningsplikt
Det är köparen som skall kontrollera att objektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen. Köpare som köpt den begagnade varan ska i samband med leveransen noga undersöka objektet och kontrollera att det svarar mot BTS Nordics beskrivning. Begagnade varor kan ha brister. Det är något som köparen måste räkna med. Enligt Konsumentköplagen anses en begagnad vara som sålts i "befintligt skick". Med detta menas att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället. Fel som upptäcks efter köptillfället ansvarar säljaren endast för om felet fanns vid köptillfället. För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av det aktuella objektet. Tänk på att informationen på Internet om objekten är utformad för att vara lättillgänglig och översiktlig. BTS Nordic fokuserar på teknisk funktion, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär beskrivs översiktligt t.ex. skönhetsskador och repor kan förekomma.
Friskrivning
Detta är en mildare form av friskrivning som innebär att köparen får räkna med att varan inte är felfri. Begreppet i befintligt skick används ofta för begagnade varor. Köparen kan inte förvänta sig samma sak av en vara som säljs i befintligt skick som av en nyproducerad vara och har därför inte samma möjlighet att klaga på fel. Det är därför extra viktigt att köparen undersöker varan när den säljs i befintligt skick. Varan kan fortfarande vara felaktig om den är i sämre skick än vad köparen kunde förutsätta.
Övrigt
BTS Nordic AB följer givetvis de lagar och föreskrifter som gäller och vid en eventuell tvist så försöker vi självklart att lösa tvisten på bästa sätt.

Gällande flytt, demontering, transport av formsprutor och verkstadsmaskiner ingår inte detta, köparen får själv ansvara för demontering, flytt och lastning av maskin/utrustning. Säljaren och köparen kommer överens om när detta skall ske.

Har du begagnad utrustning?
Om du har utrustning som ligger och tar plats, kontakta oss så hjälper vi er att sälja denna utrustning. Skicka ett foto och vi lägger ut den på här! Kontakta oss om ni är intresserade av att köpa eller sälja begagnad utrustning!

bottom of page